Huurvoorwaarden

De Stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden en omgeving is, na het passeren van de leveringsakte bij notaris Mr. S.A. Slagman te Gytsjerk op 21 maart 2002, eigenaar van grond en water aan de Rinia van Nautaweg te Gytsjerk. De stichting is door de aanwijzing als ligoever door de gemeente Tytsjerksteradiel in besluitnummer 020264, gerechtigd om ligplaatsen te verhuren.

De stichting hanteert onderstaande voorwaarden m.b.t. de verhuur van de ligplaatsen:

 1. De huurprijs van een ligplaats kan jaarlijks worden geïndexeerd of verhoogd door een besluit van het bestuur.
 2. Over de huurprijs wordt 21% BTW in rekening gebracht.
 3. Overdracht van het huurrecht of onderverhuur is niet toegestaan.
 4. Het is aan de huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het Stichtingsbestuur veranderingen, van welke aard ook, aan of in zijn gebruiksgedeelte aan te brengen of te doen aanbrengen; in het houtwerk spijkers, krammen of iets dergelijks te slaan, met haken in meerpalen of steigers te steken, of de eigendommen van de Stichting te beschadigen. Het is niet toegestaan om niet officiële beschermingsmiddelen te gebruiken zoals autobanden.
 5. Het huurjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanvang van de huur in de loop van het huurjaar wordt bij eerste aanmelding vóór 1 augustus de huur geacht te lopen van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend. Bij eerste aanmelding na 1 augustus wordt voor het lopende jaar de huurprijs ook over een jaar berekend.
 6. De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd bij de aanvang van de huur en bij stilzwijgende verlenging van de huur op 1 januari van ieder jaar voor het gehele volgende jaar.
 7. Tenzij de huurder of de Stichting voor 1 november schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld dat de huur niet zal worden verlengd, wordt de huur telkens per 1 januari met één jaar stilzwijgend verlengd.
 8. Indien de huurder de huur in de loop van het huurjaar wil beëindigen, heeft hij geen recht op restitutie of vermindering van de huurprijs. Slechts in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken
 9. De huurder is aansprakelijk voor schade, door hem of door personen die van zijn vaartuig gebruik maken of daaraan onderhoudswerkzaamheden of herstellingen doen, aan haveninstallaties en aan haventerrein toegebracht of door nalatigheid van genoemde personen ontstaan.
 10. Het vaartuig van de huurder wordt niet door of vanwege de Stichting verzekerd tegen enige schade.
 11. Wanneer de huurprijs of vergoedingen voor eventueel toegebrachte schaden niet op eerste aanmaning van de Stichting binnen 14 dagen is/zijn betaald, of indien de huurder enige andere bepaling uit deze overeenkomst niet mocht nakomen, heeft de Stichting het recht de huur zonder verdere ingebrekestelling of sommatie eenzijdig te beëindigen en het vaartuig van de betreffende huurder uit de haven te verwijderen, onverminderd haar rechten tegen de huurder.
 12. Het Stichtingsbestuur heeft het recht deze huurovereenkomst op te zeggen als de huurder gedurende één jaar geen gebruik maakt van zijn ligplaats, terwijl er gegadigden op de wachtlijst staan. Huurders mogen maximaal twee ligplaatsen huren.
 13. Iedere huurder is verplicht zijn vaartuig aan deugdelijke touwen of landvasten (minimaal 12mm doorsnee )te meren: zijn vaartuig dient vrij van andere vaartuigen en steigers te liggen zodat geen schade of last wordt veroorzaakt aan eigendommen van medegebruikers of de Stichting. Alleen echte fenders mogen worden gebruikt, dus geen autobanden. Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de Stichting het recht hierin te voorzien op kosten van de huurder. Schade en onkosten als gevolg van ondeugdelijk meren van zijn vaartuig zijn voor rekening van de huurder.
 14. Iedere huurder is verplicht zijn vaartuig deugdelijk te onderhouden. Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de Stichting het recht hierin te voorzien op kosten van de huurder.
 15. De huurder is verplicht te voorkomen dat zijn vaartuig door lekkage of andere oorzaken in de haven zinkt. Een gezonken vaartuig dient binnen een maand na aanzegging door de huurder te worden gelicht. Schade en onkosten als gevolg van het zinken en lichten van zijn vaartuig zijn voor rekening van de huurder. Bij in gebreke blijven behoudt het bestuur zich het recht voor op kosten van de huurder het vaartuig te laten lichten.
 16. De Stichting is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van vaartuigen, uitrusting, inventaris, rijwielen en andere eigendommen van de huurder of derden, noch ook voor schade door brand, storm, hoog water of dergelijke aan genoemde eigendommen of personen toegebracht. Indien de huurder constateert, dat ten aanzien hiervan door derden onrechtmatige daden zijn gepleegd tijdens het verblijf van het schip in de haven, dient hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan het bestuur van de Stichting.
 17. In geval van storm of enig ander onheil is eenieder die zich op het terrein van de haven bevindt verplicht hulp te bieden.
 18. De huurders alsmede de passanten dienen de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Passanten dienen zich bij aankomst te melden bij de havenmeester.
 19. Toegang tot de haven is uitsluitend toegestaan via de gemeentelijke laadplaats aan de Rinia van Nautaweg.

Het is niet toegestaan:

 1. Reparaties te verrichten aan boten of motoren in het water van de jachthaven als daarbij temperaturen optreden hoog genoeg voor het ontstaan van brand, behoudens toestemming van de havenmeester.
 2. Met de schroef van motorboten of met buitenboordmotoren waterbewegingen te veroorzaken die de oever van de haven kunnen beschadigen of ondermijnen.
 3. Scherpe voorwerpen buiten de boot te laten uitsteken.
 4. Masten, rondhouten, scheepsonderdelen, toebehoren, of andere voorwerpen op steigers of oevers achter te laten.
 5. Vuilnis, olie of oliehoudend water in de haven te lozen, de gebouwen en terreinen te verontreinigen. Afval moet worden meegenomen naar huis.
 6. De rust in de haven te verstoren, bijvoorbeeld door snel met motorboten in de nabijheid van de haven te varen, motoren met lichtaggregaten te laten draaien of luidschallende apparatuur in werking te hebben.
 7. Men conformeert zich aan de geldende maximale vaarsnelheden in het N-2000 vaargebied.